25.000 unieke producten op voorraad Adviserende gesprekspartner Gedegen productkennis
Naar de startpagina

Leveringsvoorwaarden 


Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van S.K.S. BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 16074.283.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten en of verkoopovereenkomsten van S.K.S. BV.
 • S.K.S. BV verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing worden verklaard en stelt deze voorwaarden er voor in de plaats.
Artikel 2 Aanbiedingen
 • De aanbiedingen van S.K.S. BV zijn vrijblijvend en kunnen tot onmiddellijk tot de aanvaarding worden herroepen of gewijzigd, tenzij de aanbieding een uitdrukkelijke termijn bevat.
 • Aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren.
 • Aanbiedingen zijn gebaseerd op de stand van de wetenschap en de techniek ten tijde van de aanbieding.
Artikel 3 Overeenkomst
 • Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, dan wel doordat S.K.S. BV met uitvoeringshandelingen is begonnen.
 • Tegenover opdrachtgever heeft de administratie van S.K.S. BV volledige bewijskracht.
 • De schriftelijke aanvaarding of orderbevestiging van S.K.S. BV geldt als volledig bewijs, dan wel bij gebreke daarvan de factuur, behoudens eventuele onjuistheden die opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van verzending schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
 • Afwijkende afspraken zijn eerst bindend nadat S.K.S. BV deze schriftelijk heeft bevestigd.
 • Bij het verlenen van de opdracht gaat opdrachtgever akkoord met de materiaalspecificaties als opgenomen in de offerte of in de opdrachtbevestiging van S.K.S. BV.
Artikel 4 Prijzen
 • Voor de door S.K.S. BV geaccepteerde opdrachten gelden de prijzen en voorwaarden welke schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Prijzen zijn exclusief BTW.
 • S.K.S. BV heeft het recht om, prijsstijgingen, waaronder inbegrepen prijzen van grondstoffen, door te berekenen aan opdrachtgever.
Artikel 5 Betaling
 • Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuur datum te geschieden, zonder aftrek of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • S.K.S. BV is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.
 • Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling voldoet, is S.K.S. BV zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.
 • Indien opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is S.K.S. BV gerechtigd vanaf de factuurvervaldatum een vertragingsrente in rekening te brengen overeenkomstig de wettelijke rente.
 • Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 6 Levertijd
 • Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever S.K.S. BV schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Als levertijd geldt het bepaalde in de schriftelijke overeenkomst, opdracht of opdrachtbevestiging.
 • In geval van overschrijding van de levertijd komt opdrachtgever geen recht van schadevergoeding, van (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst of enig opschortingrecht toe.
Artikel 7 Levering
 • Levering geschiedt "af fabriek" dan wel op een door partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen plaats.
 • Het risico voor te leveren zaken gaat op opdrachtgever over onmiddellijk na aflevering.
 • Afleveringen elders dan "af fabriek", alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever, terwijl opdrachtgever gehouden is het transportrisico te verzekeren.
 • De door S.K.S. BV verstrekte gegevens en specificaties zijn indicatief en gelden slechts voorzover opdrachtgever de instructies en voorschriften van S.K.S. BV nauwgezet opvolgt.
 • Indien de zaken door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. S.K.S. BV is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan derden.
 • Onverminderd het in artikel 4.2 bepaalde zullen zaken - indien noodzakelijk en uitsluitend ter beoordeling van S.K.S. BV - voorzien worden van een verpakking, waarin de zaken gebruikelijk worden verhandeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verpakking wordt door S.K.S. BV niet teruggenomen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven zaken die ter bewerking, reparatie of inspectie zijn afgegeven bij S.K.S. BV voor risico van opdrachtgever.
 • Voor uitleg van de handelstermen zijn de meest recente "Incoterms", uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, van toepassing.
Artikel 8 Reclame en aanvaarding
 • Alle goederen worden door S.K.S. BV voorafgaand aan de aflevering zorgvuldig onderzocht. Opdrachtgever is evenwel gehouden bij afleveringen of bij beëindiging van werkzaamheden alle zaken en werken zelf te inspecteren en te keuren.
 • Indien opdrachtgever niet binnen vier dagen na ontvangst, onder opgave van redenen reclameert, dan is de levering onvoorwaardelijk aanvaard.
 • Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de onder 2 genoemde termijnen kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en binnen de geldende garantietermijn te worden gemeld.
 • Indien echter beproeving of keuring door opdrachtgever bij S.K.S. BV of op de overeengekomen plaats van levering heeft plaatsgevonden dient reclamering bij deze inspectie of keuring plaats te vinden.
 • Indien opdrachtgever materialen van bepaalde kwaliteit of met certificaten of andere normeringen heeft voorgeschreven, biedt S.K.S. BV opdrachtgever de gelegenheid deze materialen te controleren bij S.K.S. BV of op het werk onmiddellijk nadat S.K.S. BV opdrachtgever heeft bericht dat de materialen klaar voor inspectie zijn. Artikel 8.4 is van overeenkomstige toepassing.
 • Geringe afwijkingen zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.
 • Indien opdrachtgever bijzondere additionele onderzoeken wenst, dient opdrachtgever de betreffende normen en specificaties op te geven. Onderzoeken zullen op verzoek van de opdrachtgever in diens aanwezigheid worden gehouden. Alle kosten verbonden aan deze onderzoeken komen voor rekening van opdrachtgever.
 • Bij gebruik, verwerking en of verbruik van geleverde zaken is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties, en vervalt elke aansprakelijkheid van S.K.S. BV voor schade die na deze handelswijze optreedt.
 • Retourzendingen worden door S.K.S. BV slechts geaccepteerd, nadat S.K.S. BV na ontvangst van de schriftelijke en met redenen omklede klacht van opdrachtgever hiertoe schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Opdrachtgever is gehouden de nadere instructies van S.K.S. BV voor de retourzending in acht te nemen.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
 • Zolang opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomst heeft voldaan blijft S.K.S. BV eigenares van alle verkochte en of geleverde goederen, waarbij de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever komen.
 • Opdrachtgever heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, zolang hij niet al zijn verplichtingen jegens S.K.S. BV is nagekomen.
 • Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt heeft S.K.S. BV zonder dat een ingebrekestelling is vereist het recht overgave van haar eigendom op te eisen.
 • Opdrachtgever verschaft - al dan niet op verzoek van S.K.S. BV - onmiddellijk en schriftelijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom aan S.K.S. BV toebehorende goederen, in het bijzonder over rechten van derden op deze goederen.
 • Indien opdrachtgever zich niet aan de sub 9.4 genoemde verplichting houdt, is opdrachtgever voor elke overtreding een boete van 10% van het nog niet betaalde gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd.
Artikel 10 Adviezen en bescheiden
 • Alle door S.K.S. BV verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent capaciteit, resultaten en of te verwachten prestaties van te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden zijn geheel vrijblijvend en worden alleen gedaan bij wijze van niet bindende informatie. Slechts de gegevens vermeld in de schriftelijke overeenkomst of de opdrachtbevestiging zijn bindend.
 • Door S.K.S. BV opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, te allen tijde eigendom van S.K.S. BV en dienen op eerste verzoek van S.K.S. BV te worden terug gegeven.
 • S.K.S. BV is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke S.K.S. BV door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
 • Indien S.K.S. BV in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst of in de opdrachtbevestiging verwijst naar technische, veiligheid-, kwaliteit- en of andere voorschriften, die betrekking hebben op de producten wordt opdrachtgever geacht deze te kennen en deze in acht te nemen.
 • De in dit artikel genoemde zaken mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van S.K.S. BV niet worden gekopieerd of nagemaakt, noch aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden gegeven of ter hand worden gesteld.
Artikel 11 Garantie
 • S.K.S. BV verleent gedurende 12 maanden na aflevering garantie voor materiaal- en fabricagefouten.
 • De garantie sub 1 houdt in dat S.K.S. BV uitsluitend op grond van haar beoordeling, voor haar rekening de fouten herstelt of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugneemt of vervangt.
 • Alle overige kosten zijn voor rekening van opdrachtgever, ondermeer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Zaken blijven bij de uitvoering van de garantieverplichting volledig voor risico van opdrachtgever.
 • S.K.S. BV verleent geen garantie indien:
  - de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of een andere oorzaak dan de ondeugdelijkheid van het materiaal of de fabricage;
  - in overleg met opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen zijn geleverd;
  - de oorzaak van de fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
  - niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.
 • Iedere aanspraak op garantie door opdrachtgever vervalt indien:
  - het fouten betreft welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage;
  - opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van S.K.S. BV gedurende de garantietermijn wijzigingen en of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten;
  - opdrachtgever niet, of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere overeenkomst samenhangend voortvloeit.
 • Voor onderdelen die niet door S.K.S. BV zelf zijn vervaardigd, verleent S.K.S. BV de garantie zoals deze aan S.K.S. BV door haar leveranciers daadwerkelijk wordt verleend.
 • Garantie wordt niet verleend op zaken, materialen, fabricagemethoden en ontwerpen (waaronder begrepen hardware en software) die door opdrachtgever worden voorgeschreven, alsmede voor alle gebreken die hierdoor bij andere materialen en goederen direct of indirect zijn veroorzaakt.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
 • S.K.S. BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het toepassen en of gebruiken van de door haar geleverde zaken, schade direct of indirect voortvloeiend uit de opslag van de door haar geleverde zaken, ook al is de eigendom daarvan door haar voorbehouden, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige informatie of materialen van de koper.
 • S.K.S. BV is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht, waaronder wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en niet aan S.K.S. BV zijn toe te rekenen.
 • De in dit artikel opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van S.K.S. BV of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • S.K.S. BV zal nimmer gehouden zijn om meer schade te vergoeden dan de factuurwaarde van de opdracht waaruit de schade voortvloeit, dan wel het door haar verzekeraars daadwerkelijk uit te keren schadebedrag als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het geval de factuurwaarde hoger is.
Artikel 13 Productenaansprakelijkheid
 • Opdrachtgever vrijwaart S.K.S. BV voor alle aanspraken van derden op grond van productenaansprakelijkheid, die na aflevering door S.K.S. BV optreden.
 • Opdrachtgever is gehouden om binnen 3 werkdagen nadat opdrachtgever is aangesproken op grond van de wettelijke regeling van productenaansprakelijkheid S.K.S. BV hiervan op de hoogte te stellen. S.K.S. BV zal waar mogelijk medewerking verlenen aan de afhandeling van de aansprakelijkheidsstelling.
Artikel 14 Verplichtingen opdrachtgever
 • Opdrachtgever is verplicht S.K.S. BV en haar direct betrokken personeelsleden onmiddellijk te waarschuwen indien de constructies, tekeningen, werkwijze en aanwijzingen, dan wel de bouwstoffen, goederen of hulpmiddelen, die afkomstig zijn van S.K.S. BV of die opdrachtgever heeft voorgeschreven of ter beschikking heeft gesteld, gebreken vertonen.
Artikel 15 Vrijwaring
 • Opdrachtgever is gehouden S.K.S. BV te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin S.K.S. BV mocht vervallen doordat derden een vordering op S.K.S. BV instellen terzake van enig feit,waarvoor aansprakelijkheid jegens opdrachtgever in deze voorwaarden is uitgesloten.
Artikel 16 Derdenbedingen
 • Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van S.K.S. BV als derden voor wier handelen dan wel nalaten S.K.S. BV aansprakelijk kan zijn.
Artikel 17 Annulering
 • Annulering door opdrachtgever is slechts mogelijk indien S.K.S. BV daarin toestemt.
 • In het geval S.K.S. BV instemt met de annulering is opdrachtgever een vergoeding van 15% van de overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten plus winstderving dit bedrag te boven gaan, in welk geval de werkelijke kosten verschuldigd zijn. Gemaakte kosten omvatten mede al dan niet op termijn ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door S.K.S. BV betaalde prijs, inclusief loonkosten.
 • Alle aanspraken of rechten van opdrachtgever terzake van het reeds door S.K.S. BV gepresenteerde vervallen in geval van annulering.
 • In geval van annulering vrijwaart opdrachtgever S.K.S. BV tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
Artikel 18 Beëindiging
 • Indien opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens S.K.S. BV in gebreke blijft is S.K.S. BV zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van S.K.S. BV op volledige vergoeding van kosten, schade, interesten, gederfde winst en alle verdere rechten op grond van de wet.
 • De bevoegdheid tot ontbinding komt S.K.S. BV ook toe indien S.K.S. BV oordeelt dat opdrachtgever verminderd kredietwaardig is, dan wel dat opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of bij staking of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever.
Artikel 19 Overmacht
 • In geval van overmacht is S.K.S. BV bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan opdrachtgever gehouden te zijn.
 •  Onder overmacht aan de zijde van S.K.S. BV wordt in ieder geval mede begrepen:
  a. schade ten gevolge van natuurrampen en of stormschade;
  b. oorlog, oorlogsgevaar en of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hier van in Nederland en of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
  c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
  d. verlies of beschadiging van goederen bij transport;
  e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
  f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden;
  g. verbod tot of belemmering van levering aan S.K.S. BV opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking waarbij S.K.S. BV is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt
  h. gebrek en of storingen in middelen van vervoer, productie-apparatuur of energievoorzieningen;
  i. brand en andere ongevallen in het bedrijf van S.K.S. BV;
  j. niet of niet tijdige levering aan S.K.S. BV door leveranciers in Nederland en of andere landen; k.stagnatie in Nederland en of andere landen in aanvoer van goederen, grondstoffen en of energie.
Artikel 20 Verzekeringen
 • Opdrachtgever verplicht zich de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en aan te houden. De verzekering dient mede het belang van S.K.S. BV te omvatten, waaronder begrepen het belang dat ingevolge de levering nog geen eigendom van opdrachtgever is geworden. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteiten aan S.K.S. BV te vergoeden.
 • De afsluiting van de verzekeringen geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
 • S.K.S. BV is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruikelijk door verzekering is gedekt.
Artikel 21 Nietigheid
 • Indien een van de bedingen van deze voorwaarden nietig wordt geoordeeld heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden.
Artikel 22 Toepasselijk recht
 • Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van S.K.S. BV toepasselijk zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
 • De toepasselijkheid van het Weense koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Afschriften worden door S.K.S. BV op verzoek kosteloos toegezonden.
Waalwijk, december 2001